Ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas

Kasunod ng kamulatan ay ang pagsasaalang-alang sa pampangkalahatang interes at pambansang kapakanan.

Ang ideyolohiya ay umiigpaw sa mga pang-indibidwal na alalahanin sa pamamagitan nang pagtatatag ng isang pangkalahatang takdang layunin para sa grupo ng mga indibidwal na nabubuhay sa isang partikular na lipunan.

Sa kabuuan, ang ideyolohiya ay isinasaad ang panlipunang pakay ng mga indibidwal, ang batayan hindi lamang para tiyakin ang katiwasayan sa lipunan kundi para sa pagsingkaw ng mga kaisipan at masidhing damdamin ng mamamayan tungo sa pangkalahatang kapakanan. Ang kasalatan sa ideyolohiya ang sumiphayo sa pinakamabuting mithiin ng mamamayan.

Tayo ay walang pagkakaisa at watak-watak dahil walang iisang ideyolohiya na nagbibigkis sa ating mga mithiin.

Ang pagkakahating ito at pambubusabos ay nagdulot nang kasalukuyang mga krisis sa pulitika, kabuhayan at kultura.

Isang ideyolohiya lamang na matatawag na atin ang maaaring magbigkis sa ating mga isipan na siyang tututol at aktibong sasalungat sa mga kilabot na puwersa ng kadiliman na ngayo’y naghahari at nagsasamantala sa ating lipunan.

Search for ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas:

ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-4ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-78ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas-60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas”

  1. They specifically looked at how We Chat treats messages related to China’s targeting of hundreds of human-rights lawyers—detaining, questioning, and disappearing them—in the so-called “709 Crackdown” that began on July 9, 2015.

  2. App Annie only identified two major apps targeting lesbians: Les Park, which is strongest in China, and HER, which has consistently ranked at around the 100th most popular free app in the U. Apple App store since July, on some days topping Grindr's downloads.